Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Styrelse

Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsens uppdrag är att tillsätta VD och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med styrelsens riktlinjer.

Styrelsen skall arbeta med bankens frågor på ett övergripande plan, som t.ex vision och strategier, medan bankens dagliga drift sköts av VD. Styrelsen bör fastställa en strategi och mål för den verksamhet som företaget driver och även följa upp att dessa mål nås.

 

För att uppnå effektiva rutiner för styrning och kontroll, krävs att det finns en tydlig strategi och klara mål för verksamheten som kontrollfunktionerna kan följa upp och rapportera till styrelsen. I Fryksdalens Sparbank kallar vi detta dokument för Vi lever här 2025.1, som är ett strategidokument från huvudman till anställd.

 

Styrelsen som helhet har en bred erfarenhet kring ekonomi och företagande och vana vid att ta del av ekonomisk information, det som blir lite speciellt i bankverksamheten är arbetet med IKLU och att hitta lämpliga KRI:er för löpande uppföljning och rapportering till styrelsen.

 

Styrelsen har stort fokus på lönsamhet, kapitalbas och tillväxt, vilket är en förutsättning för att kunna trygga bankens självständighet, och för att fortsatt axla idén om samhällsnytta.

Bankens styrelse

Anders Ramström

Ordförande

Johan Schagerström

Vice ordförande

Anders Pertun

Ledamot

Erika Malmberg

Ledamot

Fredrik Olsson

Ledamot

Anna Engström

Ledamot

Susanna Ståhl

Personalrepresentant

Urban Rohdin

Vd

Marie Larsen

Ersättare för VD