Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
214 120
Tillgodohavanden på skattekonto 87 679
Stats- och kommunpapper 180 495
Säkerställda obligationer 25 728
Övriga värdepapper 0
Summa 508 022
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
20 000
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Marknadsnoterade aktier
79 100
Övriga noterade värdepapper
262 049
Summa 361 149
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

869 171

Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 2 859 883
Skulder till kreditinstitut 5 010
Övriga skulder och avsättningar 10 065
Summa skulder 2 874 958
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 337 265
Utlåning till allmänheten 2 434 669
Inlåning från allmänheten 2 859 883
Kvot utlåning/inlåning
0,85
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,18