Hoppa till textinnehållet

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
100 894
Stats- och kommunpapper 228 403
Säkerställda obligationer 72 452
Övriga värdepapper 0
Summa 401 749
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
60 001
Ej tidsbundna tillgodohavanden i bank 194 388
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Tillgodohavanden på skattekonto 58 778
Marknadsnoterade aktier
44 340
Övriga noterade värdepapper
344 733
Summa 702 240
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

 103 989
 
Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 3 071 300
Skulder till kreditinstitut 3 876
Övriga skulder och avsättningar 12 917
Summa skulder 3 088 093
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 548 437
Utlåning till allmänheten 2 381 346
Inlåning från allmänheten 3 071 300
Kvot utlåning/inlåning
0,78
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,13
LCR 486%
NSFR 141%