Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Riskhantering

Fryksdalens Sparbank har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Sunne Kommun och norra Klarälvdalen. Bankens huvudkontor finns i centralorten Sunne. Ansvar, styrning och kontroll i banken fördelas mellan första-, andra- och tredje försvarslinjen.

Första försvarslinjen

I första försvarslinjen återfinns verksamheten, vilka ansvarar för att utföra det dagliga operativa arbetet. Det ligger på verksamhetens ansvar att ta risker i linje med styrelsens mål och riskaptit, att sätta pris på risken samt att rapportera hur riskläget ser ut till ledningen och till andra försvarslinjen. Alla inom första försvarslinjen ansvarar för att utföra detta arbete i enlighet med såväl externa som interna regelverk.

Första försvarslinjen har fullt ansvar och ägarskap över styrning, risktagande, kontroll och uppföljning, inklusive incidentrapportering. Inom ramen för första försvarslinjen ligger även ett ansvar att implementera åtgärder samt att löpande följa upp iakttagelser som rapporterats av någon av kontrollfunktionerna.

 

Andra försvarslinjen

I andra försvarslinjen återfinns bankens funktioner för riskkontroll och compliance. Riskkontroll- och compliancefunktionens ansvar är att understödja första försvarslinjen i riskarbetet, övervaka och utmana utfallet av verksamhetens arbete samt utvärdera regelefterlevnad.

Inom ramen för andra försvarslinjens uppgifter ingår att sätta standarder och metoder, stödja riskvärderingen samt aggregera och analysera utfall. Andra försvarslinjen ansvarar för att löpande rapportera verksamhetens samlade riskbild till ledning och styrelse.

 

Tredje försvarslinjen

I tredje försvarslinjen återfinns bankens internrevisionsfunktion. Internrevisionen ansvarar för att på styrelsens uppdrag oberoende och objektivt utvärdera och bedöma effektiviteten i bankens hela ramverk för intern styrning och kontroll, samt bidra med rekommendationer och förslag till utveckling och förbättring av densamma.

 

Detta innefattar löpande riskbaserade översyner av hela bankens arbete kopplat till riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta innebär utvärdering av såväl första som andra försvarslinjens arbete. Identifierade iakttagelser tillsammans med föreslagna förbättringsområden ska löpande rapporteras till den granskade enheten samt till styrelsen.

 

För att öka kompetensen och oberoendet har andra och tredje försvarslinjens funktioner lagts ut på extern part.
 

Fryksdalens Sparbanks organisation

Blå = Första försvarslinje
Gul = Andra försvarslinje
Orange = Tredje försvarslinje